gototopgototop
One-stop shop - Система за социална подкрепа на хора с увреждания
Начало Наръчник Социални услуги за лица и деца с увреждане
Социални услуги за лица и деца с увреждане

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. Те се  основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за съществяване на ежедневните дейности и социално включване. Предоставят се съобразно желанието и личния избор на лицата.

Новият  модел на предоставяне на социалните услуги изисква превенция на предоставянето им в специализирани институции и разширяване на предоставянето им в общността (семейна среда и в среда близка до семейната -услуги резидентет тип). Тази стъпка има стретегически характер за страната в т.ч. за Варна.

1. Социални услуги за лица/ деца с увреждане, предоставени в специализирани институции

Действащи институции за възрастни лица/деца с уврежданияВарна:

 • Дом за възрастни с физически увреждания «Гергана»
 • ДМСГД кв. Виница за деца до 3г. Възраст в т.ч. с увреждане

Действащи институции за възрастни лица с увреждания - страната, в т. ч. следните видове :

Действащи институции за деца с увреждания в страната (виж приложение 27)

Къде и как се кандидатства за тях?
Можете да кандидатствате за специализирана институция в зависимост от вида на увреждането си  в отдел «ХУСУ» на Д «СП» Варна, бул. «Осми приморски полк» 137, тел. за контакти 370 517, който  при наличие на свободни места и незапълнен капацитет насочва молбата ви към съответния директор на Д»СП», на чиято територия е домът за който кандидатстване, за да ви издаде заповед за настаняване. Кандидатства се с молба по образец (виж приложение 28).

Прилагат се следните документи:

 • лична карта (за справка);
 • копия на:
  • личен амб. картон,
  • решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК;
 • декларация за семейно, доходно и имуществено състояние (виж приложение 28-1);
 • мед. удостоверение от общопрактикуващ лекар за здравословното състояние (виж приложение 28-2);
 • медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване
  на социални услуги в общността/специализирана институция (виж приложение 28-3);
 • удостоверение за декларирани данъци и такси;
 • съдебно решение за поставяне под запрещение;
 • удостоверение от органа по настойничество и попечителство.

Разбира се,  копия се прилагат, ако има  такива оригинални документи.

2. Социални услуги за лица и деца с увреждане, предоставени в общността:

вид: за Варна:
1. личен асистент; По НП „АХУ” – доставчик Д „СП”
(Виж Приложение 29)
По ОП „РЧР” – доставчик ОП „УРНПП”>
2. социален асистент; По НП „АХУ” – доставчик ОП „УРНПП”
По ОП „РЧР” – доставчик АСР Вижън
3. домашен помощник; По НП „АХУ” – доставчик ОП „УРНПП”
По ОП „РЧР” – доставчик АСР Вижън
4. домашен социален патронаж (управлява се от Община Варна); Гр.Варна, ж.к.” Вл. Варненчик”,
бл.155; Тел.052/510 533
Капацитет 500 места
5. дневен център; (Виж Приложение  30)
6. център за социална рехабилитация и интеграция; (Виж Приложение  31)
7. социална услуга - резидентен тип:
 • център за настаняване от семеен тип;
 • център за временно настаняване;
 • кризисен център;
 • преходно жилище;
 • защитено жилище;
 • наблюдавано жилище;
 • приют;
(Виж Приложение 32)
8. социален учебно-професионален център(управлява се от Община Варна,  предоставя коплекс от СУ за проф. обуч. на лица навършили 16г. с опр. н.р. и деца в риск); Гр. Варна, ул. П. Стайнов  № 7; капацитет 85 места
Тел.052/500 126
9. звено "Майка и бебе" (управлява се от НЦСРИ); Гр. Варна, ж.к. Дружба, бл.9/, ет.1
Капацитет 8 места
Тел.052/655 922
10. център за обществена подкрепа; (Виж Приложение 33)
11. център за работа с деца на улицата; Гр. Варна, ул. Войнишка 3а
Капацитет 15 места; тел.052/300 229
12. приемна грижа; (Виж Приложение 34)
13. обществени трапезарии. (Виж Приложение 35)

Как се кандидатства?

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба  (виж приложение 28) по настоящия си адрес съответно до:

 • директора на дирекция "Социално подпомагане" - за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности;
 • кмета на общината - за социалните услуги, които са общинска дейност;
 • органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е физическо лице, регистрирано по Търговския закон, или юридическо лице.

За дете с увреждане родител/попечител/надстойник/приемен родител подава Заявление в ОЗД (виж образец 36). Изготвя се СД и му се издава Направление за ползване на услугата, която може да бъде краткосрочна или дългосрочна ( максимум една година).

Какви документи се прилагат към молбата:

 • документ за самоличност (за справка);
 • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
 • копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.
 • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.

Кой извършва настаняването?

Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности, се извършват със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане".

Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността, когато са общинска дейност, се извършват със заповед на кмета на съответната община или на упълномощено от него длъжностно лице.

Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността на деца до 18-годишна възраст се извършват по реда на Закона за закрила на детето.

Важно е да знаете, че  има законово регламентирани стандарти и критерии, на които трябва да отговарят СУ, предоставени в спец. институции и  тези в общността. Те са по отношение на местоположение и материална база; за хранене; за здравни грижи; за организация на свободното време и личните контакти виж извадка от ППЗСП.

Мерките по превенция на настаняването в специализираните институции се изразяват предимно в предлагане за ползване на алтернативни социални услуги в общността, като с най-голям ефект е ползването от нуждаещите се лица на лични и социални асистенти по действащи програми и проекти; включването в дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция; развитие на широка мрежа от услуги резидентен тип. (Виж  приложение З7 – общинска стратегия за социални услуги 2011-2015г.)


 

Добави коментар


Защитен код


Обнови