gototopgototop
One-stop shop - Система за социална подкрепа на хора с увреждания
Начало One-stop shop Добри практики Интерактивна програма за обучение на по английски език на ученици със слухови нарушения – „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)” – България
Интерактивна програма за обучение на по английски език на ученици със слухови нарушения – „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)” – България

Светослава Съева, Милен Замфиров

В света живеят над 70 милиона глухи хора. Лицата със слухови нарушения причисляват себе си към различни общности в зависимост от използването или не на жестов език като първи, както и в зависимост от комуникатвината си среда – съставена от чуващи или глухи хора. Хората със слухови нарушения, които възприемат себе си като чуващи лица с увреждане на слуха и желаят да се научат да общуват чрез използване на устна реч, да бъдат част от обществото на своите чуващи родители и близки, биват определяни като глухи с малка буква „г”. За разлика от тях, глухите лица, които възприемат себе си като представители на друга култура, носители на друг език, различен от словесния на чуващите, и на други обичаи и друг начин на общуване, биват
причислявани към групата на Глухите – с главна буква „Г”. Тези хора най-често са деца на глухи родители, общуват предимно с други Глухи хора и не изпитват вътрешна потребност да се интегрират сред общността на чуващите хора. (Процесът на общуване при лицата с увреден слух се осъществява не само с използването на жестов език, но и с включването на словесен език или езици. Повечето глухи хора овладяват в известна степен официалният език на страната, в която живеят. Овладяването на втори или трети език от глухи ученици е сложен и дълготраенпроцес. Различни фактори влияят върху това до каква степен материалът, преподаван по време на учебен час ще бъде възприет, осмислен, възпроизведен след кратък и
продължителен период от време, както и в какъв обем този материал ще влезе в ежедневна употреба на учениците, изпълнявайки най-важната функция на чуждоезиковото обучение – комуникативната. Проведени са изследвания, при които е установен различен начин на възприемане на информацията от глухите и слабочуващи лица и в частност ученици в училищна среда. Учебният процес трябва да е съобразен с особеностите на глухите ученици, сред които се откриват общи и специфични. При овладяването на родния език – жестов или словесен – визуализирането на информацията подпомага социалното развитие на глухото дете. Мисленето и овладяването и развитието на детската личност на глухото дете са взаимносвързани. Те биват повлиявани от вътрешни и външни фактори. При обучението на лица със слухови нарушения се използват стратегии и методи, които не се прилагат в класна стая с чуващи ученици. Когато в клас от чуващи ученици се обучават и такива със слухови нарушения, техниката и методите на преподаване на учителите от общообразователните училища е необходимо да претърпят промяна.

Съществуват мнения, че обратният вариант на обучението на глухи ученици – с използване предимно на словесната реч – е по-добър вариант и използва по-добри стратегии за развиване личността на индивида със слухово нарушение. В България обучителният процес е уреден нормативно, но с оглед на чуващите учащи. В учебните програми са включени задължителните умения за четене и писане наред със слушане и говорене, като последните две са недостъпни и/или трудно осъществими за учениците със слухови нарушения. Учебните програми, действащи в нашата страна са сходни с тези на други държави. Например във Великобритания (в частност Англия и Уелс), където населението е англоговорящо, се предвижда езиковите дейности да се провеждат в рамките на три области: “Всекидневни дейности”, “Личен и социален живот” и “Светът около нас”. В допълнение, там се предвижда формиране на същите четири умения, които са включени и в българските програми, но в следния вид: слушане и разбиране, говорене, четене и разбиране, писане. Съществуват много разлики в обучението по английски език в условията на специалното училище, поради средата и условията на обучение в двата типа учебно заведение в България, в които предимно се обучават глухи ученици – специално и общообразователно.
Някои от тях са:

 • различна обучителна среда (чуващи/глухи съученици и педагогически
  персонал);
 • различна битова среда (учениците живеят с/без членовете на семейството си:
  пансион);
 • различна модалност, използвана доминантно по време на обучението
  (слушане и записване/показване, обясняване чрез визуални модели и макети и др.);
 • различен код на общуване (словесен език/жестов език) и др.

Описание на мултимедийния диск „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)”

В България не съществува методика, компютърна програма или интерактивна програма за обучение по английски език на глухи хора. Поради тази причина е създадена интерактивната програма „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)”. Тя може да се използва както за работа с група глухи лица, така и за индивидуална работа. Успешно се ползва и като самоучител от глухите хора, които нямат възможност да посещават курсове за обучение по английски език. Може да бъде полезна и за чуващи хора, които искат да научат български жестов език на начално ниво. Интерактивната програма съдържа 220 фрази, разделени в четири тематични области, съобразени с Държавните образователни за изисквания на МОН, Културно–
образователна област: чужди езици, учебна програма по английски език за съответните класове на Република България. Фразите в интерактивната програма са представени на английски, български и български жестов език. По време на експеримента учениците не само изучаваха поетапно английки език на ниво начинаещи, но и овладяха или усъвършенстваха уменията си за
работа с компютър. Интерактивната програма може да се управлява чрез различни команди, като навигацията е лесна и не изисква допълнителни инструкции. Командите са визуализирани и недвусмислени.

Програмата съдържа три големи раздела: І. Тематични области; ІІ. Азбуки; ІІІ. Автори.

Тези раздели имат следното съдържание:

І. Тематични области

Тематичните области са основните теми, по които има включени фрази за общуване. Всяка тематична област съдържа различен брой фрази. При избор на дадена фраза от менюто вдясно се появяват два екрана с видео клипове:• един, представящ фразата на български жестов език, като движенията са съпътствани от изговаряне на български език;• и втори, в близък план, целящ трениране на умението за отчитане по устните на фразите, представени на английски език.
Смисълът на всяка фраза е оналгледен със снимка (не с рисунка, тъй като се цели максимална естественост на обектите), която подпомага нагледно – образното мислене при
глухите хора. Всяка фраза е представена в три варианта, обозначени с различен цвят: на английски език (синьо), транскрипция с български букви и поставени ударения (червено) и превод на български език (зелено). Начинът на произнасяне е представен чрез български букви, а не с помощта на фонетичната азбука, защото за глухите хора е непосилно правилното
произнасяне на толкова трудни звукове, специфични за английския език, които затрудняват и повечето чуващи хора. Произносителната страна на речта при тях страда и на родния език – български. Обучението не цели постигане на правилно произношение, а изпълняване на основната функция на езиковото обучение – комуникативната. Целта е след преминат курс на обучение по системата, предлагана в диска, учащите да могат да общуват писмено и да могат да отчитат по устните познати и изучени фрази. За тези, които имат добре сформирани говорни умения на родния език, се насърчава и говорната продукция на английски език.

Фразите са групирани в четири теми:

1. Личност и общуване.
Включени са шест подтеми: Запознаване, Представяне; Семейство, роднини, приятели; Външен вид и облекло; Характер; Телефон, поща; Пазаруване.

Тема Личност и общуване
Скрийншот 1. Тема Личност и общуване.

2. Ежедневие.
Тук са включени три подтеми: Училище; Дом и дневен режим; Здраве и спорт.

Тема Ежедневие
Скрийншот 2. Тема Ежедневие.

3. Светът около нас.
Включени са пет подтеми: Родина и родно място; Природа (животни, растения, околна среда); Пътуване и превозни средства; Държави и народи; Традиции, обичаи, празници.

Тема Светът около нас
Скрийншот 3. Тема Светът около нас

4. Дейности.
Този раздел включва три подтеми: Учебни занятия; Занимания в свободното време; Изразяване на предпочитания и желания. Списание на Софийския Университет за електронно обучение, 2010/46

Тема Дейности
Скрийншот 4. Тема Дейности.

ІІ. Азбуки

Секторът съдържа един екран, показващ съответната буква на жестов език (български или международен). Виждат се всички букви от съответната азбука – българска или английска и при избор на дадена буква (главна и малка), те се появяват в по-голям размер вдясно от екрана с клипа. Много от глухите учащи се ориентират трудно кои са малките и кои големите букви в английския и ги бъркат с българските, където почти винаги малката буква е умалено копие на голямата.
По-нататък чрез съпоставка между два скрийншота Азбуки – буква Л на българска едноръчна азбука и Азбуки – буква Л на българска двуръчна азбука се прави съпоставка между английската и българска азбука, която цели сравнението на графемите от двете азбуки и начина на тяхното произнаясане. За глухите учащи е трудно осмислянето на факта и овладяването на навика да произнасят английските букви – изолирани или включени в лингвистична конструкция, по начин, различен от българския. Например глухите хора трудно успяват да приложат на практика знанието, че буква “А” на английски език се произнася “ей”, а не “а”, както е на български език. Поради тази причина те биха произнесли думата April като /април/, а не като /ейприл/, като в повечето случаи биха запазили ударението на българския вариант – върху втората сричка, вместо върху първата – както правилно в английския вариант на произнасяне. Това се случва с учениците от специалното училище за глухи дори след три- годишно обучение по английски език. Разбира се, това зависи от личната мотивация и способност за учене на съответния глух човек, но влиянието на родния език при хората със слухови нарушения, които учат английски език, е много силно.

Използване на мултимедийния диск „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)” в процеса на обучение

Часовете по английки език се провеждаха в кабинет, оборудван с компютри. Учениците не само изучаваха поетапно английки език на ниво начинаещи, но и овладяха или усъвършенстваха уменията си за работа с компютър.

Ученици с увреден слух в час по английски език
Снимка 1. Ученици с увреден слух в час по английски език.

В програмата са използвани и различни цветове за индикация на словесните символи на английски и български език, както и за обозначаване на транскрипцията (съответно син, зелен и червен). Използването на трите езика, представени тук в низходяща последователност, изразяваща степента им на трудност при овладяването от ученици със слухови нарушения: български жестов, български и английски, улесни максимално възприемането на новата информация, подавана чрез непознатия код: английски език.

Използване на Английски език за хора с увреден слух (начинаещи) в час по английски език
Снимка 2. Използване на Английски език за хора с увреден слух (начинаещи) в час по английски език.

Анализ на резултатите при ученици със слухови нарушения от две специални училища за глухи в България – в град София и град Пловдив

С учениците от средното специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Д. Денев” в град София обучението по английски език е проведено с помощта на описаната интерактивна програма. Тези ученици представляват експериментална група в изследването.
Учениците от средното специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р С. Белинов” в град Пловдив обучението по английски език се извършва с помощта на традиционни методи. Тези ученици са контролната група в изследването. Изследването се състои от три серии – думи, отделни изречения и свързан текст.

Подробна информация за мултимедийния диск „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)”, може да се намери на:
http://www.signlanguage-bg.com/bg/english_multimedia/multi_guide.pdf

Изводи:

 1. Използването на интерактивната програма с ученици с увреден слух в часовете по английски език е изключително ефективно. Използването на толкова визуални стимули и включването на мануални команди стимулира свързването на непознатите думи с много асоциации и тяхното по-лесно и дълготрайно запомняне и възпроизвеждане.
 2. Работата с интерактивната програма „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)” допринесе за по-лесно овладяване на учебния материал и за по-дълготрайно използване на заучените знания от учениците.
 3. Резултатите показаха тенденция за по-добро справяне не само с овладяването на английски език, но и за подобряване на знанията по родния език. Взаимното влияние на първия и втория/третия език бе доказано и при взаимодействието между два словесни и един жестов език.
 4. Необходимо е прилагането на различни подходи и прийоми в процеса на обучението по английски език за постигане на дълготраен резултат.

Обучението на ученици със слухови нарушения на различна възраст по английски език е предизвикателство, с което се сблъскват все повече учители в общообразователни училища, тъй като интеграционният процес на ученици с увреден слух добива все по- големи размери. По-голямата част от учителите са неподготвени как най-ефективно да преподават на глухите си ученици. Интерактивната програма „Английски език за хора с увреден слух (начинаещи)” може да улесни процеса на преподаване за учителя и да донесе максимално висока ефективност за учениците със слухови нарушения в общообразователния клас.


 

Добави коментар


Защитен код


Обнови