gototopgototop
One-stop shop - Система за социална подкрепа на хора с увреждания
Начало Ресурси Ръководства MS Excel: Пресмятане с формули, функции, графика
MS Excel: Пресмятане с формули, функции, графика

Пресмятане с формули.
Освен текст и числа в Excel има формули и функции. Формулите  се въвеждат със знака за равенство  в началото, при попълването на клетката. Щом запишем знака за равенство се чува Type in Formula press enter, което означава че е включен режима за писане на формула. След това се въвеждат адресите на клетките, с които ще се извършват аритметични действия. Между тях се поставят знаците за аритметичните действия. Може да се пресмята, както по редове така и  по колони. Като се премине в друга клетка действието се приключва и на място на формулата се появява резултата. Когато се върнете в клетката с Формулата ще чуете съобщението с резултата от пресмятането и английското Has formula. Това означава че в клетката е въведена формула. Формулата се вижда в адрес бара, а в клетката се намира резултата. Изобщо преминавайки върху  някоя клетка и чуете Has formula, значи в нея има заложена формула. Помнете винаги за адресите. На практика вършим математическите действия с адресът на клетките, а не с числото, което е записано там. Така, ако впоследствие стойностите в клетките намалят или увеличат размера си то общата сума в клетката с формулата веднага ще се промени автоматично. Относително и абсолютно адресиране. За да разберете по-лесно процеса на пресмятане, попълнете в таблицата малко числови данни. Например,в клетките А2, B2, А3, B3 А4 и B4, запишете някакви числа.  В клетката C2, въведете формула за умножение както следва: = А2 * B2. Както е записана формулата, в клетката C2 ще се появи резултата от умножението на клеткаА2 и клетка Б2, които стоят на същият ред в две колони вляво. Резултата се появява след попълване на формулата и преминаване в следваща клетка. Ако напишем формулата „=А2*Б2” и я копираме в долните клетки  на трети и четвърти ред, C3 и C4, то ще се повтори същото действие за съответни ред. Това означава, че в клетките от колона C се получава резултата от умножението  на клетките, които се намират  на същия ред в двете колони, вляво. Така, ако напишем формулата само на първия ред(колкото и да е сложна), можем да я копираме за секунди на всичките 65536 реда на Excel. Това се нарича относително адресиране. Абсолютното адресиране се използва, ако тези резултати трябва да ги умножим по някоя постоянна величина за всеки ред. Тогава в една клетка (например G1) пишем постоянната стойност, като във формулата в която участва ще се фиксират колоната и реда със знака $ (долар). Ако пишем (долар)$G(долар)$1 във формула, то при копиране по хоризонтала или вертикала този адрес винаги е $G$1 . Ако искате да изчислите процент, в клетката записвате знака равенство, след това цифрата на процента и задължително знака за процент. Когато се пишат формули добре е да се ползва малката цифрова клавиатура, особено за аритметичните действия.

Функции.
За въвеждане на функции ползвайте командата от меню Insert/Function. Например да въведем функцията за сумиране на поредица от числа, попълнени в определен диапазон от клетки. Първо, форматирайте клетките като зададете категория за данните, число. Въведете във форматираните клетки някакви числа. Фокусирайте се в следващата празна клетка, в която искате да се въведе функцията. Активирайте с Alt бутона menu Бар File. Надясно намерете меню Insert, Вмъкване. Със стрелка надолу потърсете Функции и дайте Enter. Ще се отвори диалог за Вмъкване на функция. С няколко Tab ще намерите List Box, списък с готови функции. Изберете със стрелка функцията SUM и натиснете Enter. Отваря се друг диалогов прозорец, наречен Аргументи за функцията, в случя SUM.  Тук има edit полета , чийто брой зависи от функцията. В първото Number1, са попълнени служебно адресите  от първата до крайната  клетки, които ще се сумират. Ако желаете може да промените предложеният диапазон от клетки. С Tab попадате на следващо поле Number2, където може да добавите друг адрес на клетка извън посоченият диапазон, за сумиране. Като приемете въведените адреси за сумиране натиснете Enter. Диалоговият прозорец се затваря и фокуса се връща в клетката с резултата от сумирането. Забележка: диапазона от поредни клетки прилежащи от един и същ ред или колона, се дава със знака, точка и запетая между адреса на първата и крайната клетки.Тази функция може да се зададе ръчно без менюто. Записва се в клетката, като първо се поставя знак равенство, след това латинско SUM, в скоби адреса на първата и крайната клетки, между тях знака точка и запетая.

Графика.
Въведените данни в електронната таблица на Excel, могат да се представят във графичен вид. За да създадем графика, е необходимо да се попълнят данни с определена зависимост, в клетките, най-малко на два реда или колони. Примерно, в първата колона попълнете поредица от години, а във втората стойностите на някакъв доход. Задачата на графиката ще бъде, да покаже нагледно промяната на дохода през годините. Активирайте с Alt бутон Файл менюто. Надясно потърсете Insert, меню Вмъкване. Със стрелка надолу намерете Chart, Графика и натиснете Enter. Ще се отвори Съветника за графика, който съдържа 4 екрана с 4 стъпки. Първата стъпка е за избор на тип на графиката.  В зависимост от характера на данните може да изберете подходяща форма за тяхното представяне. От списък със стрелките изберете типа на графиката, като стъпаловидни колони, вълнообразна линия, кръг със сектори и други. За всеки тип има кратко пояснение. С Tab намерете бутона Next, Напред и натиснете Enter. На екрана се показва прозореца с втора стъпка. Тук трябва да се определи диапазона с адреса на клетките, чиито стойности ще се покажат в графиката. . С първият Tab попадате на полето с диапазона от клетките. Служебно програмата ви предлага адресите на клетките с въведени данни. Ако желаете може да въведете друг диапазон. Следващият Tab води до радио бутони, с които ще се определи от колони или от редове да се ползват данните за осите на графиката. Като сте готови намерете и натиснете бутона Напред. Отваря се екрана с трета  стъпка. Тук може да зададете заглавие и други пояснителни текстове на графиката. Този диалогов прозорец има шест таба, които ще обходите с Ctrl+Tab. Като приключите с въвеждане на текстовата информация натиснете Напред. На екрана се появява последният прозорец със стъпка четири. В него трябва да определите къде да се покаже графиката. Имате две възможности показани в два радио бутона. Първата е да се покаже в нов Sheet, а втората в същият, който е на фокус в момента. Като направите своят избор намерете и натиснете бутона Finish, Готово. Графиката ще се появи на екрана. Екранният четец Jaws ще ви прочете зададените в нея данни.


 

Добави коментар


Защитен код


Обнови